วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยฟาร์มม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำเดือน เมษายน 2567 ระยะเวลา 18 วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยฟาร์มม้า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย HDMI TO VGA ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง