วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(งานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระติกน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผ้าหมึก EPSON LQ -590) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 , 89-4929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง