วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11
7  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณคลองน้อยบ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านแมงกานิส (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. สายทางวัดธารอุทุมพร - คุ้มบ้านใหม่ หมู่ที่ 6
3  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ่อน้ำผุดธรรมชาติ
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัวรับสัญญาณ WiFi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง