วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2566
ซื้อเรือกู้ภัยเครื่องยนต์ท้ายลำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1
26  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยครัวกำปั่น หมู่ที่ 6
26  ต.ค. 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบลาดยาง ซอย 5/3 บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5
26  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนิ่มนวล หมู่ที่ 18
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน.2429 นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง