วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จัดซื้อรถถส่วนกลาง-บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน
17  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ.8520 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนและบัตร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง