วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ส่วนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อนมีกระเช้า หมายเลขทะเบียน ผห-9030 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตามโครงการอบรมกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายทางบ้านไร่-คลองเสือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)