วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2450 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566
20  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง