วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้าง้เหมาเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)