วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (บ้านกำนัน) หมู่่ทีี่ 14
24  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/7 หมู่ที่ 5
24  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 14
24  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยคลองน้อย หมู่่ที่ 16
24  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหลังวัดคลองเสือ หมู่ที่ 15
24  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านคุณประสิทธิิ์ หมู่ที่ 17
24  เม.ย. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบุ่งเตย-บ้้านสระน้ำใส หมู่ที่ 1
24  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยคุ้มบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓
23  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง