วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๒๔๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)