วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ8520 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสวยเพชร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครัวอรุณรุ่ง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)