วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน งฉ-994 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๒๔๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)