วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 90 - 0763 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถไฮดรอลิคล้อยาง
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
6  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านคลองดินดำ-สระน้ำใส