วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมติดตั้ง โรงเรียนบ้านปรางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คีย์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12
17  ก.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยข้างสระน้ำ หมู่ที่ 10
17  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสวยเพชร หมู่ที่ 5