วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง