วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
6  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านคลองดินดำ-สระน้ำใส
6  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น
5  ก.ค. 2566
ซื้อผ้าระบายพร้อมผูก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง(จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำ 88-6230 นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
28  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว-สว่างอารมณ์
28  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4
28  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง