วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
22  เม.ย. 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
22  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุกดีเซล จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง