วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์หน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 18
31  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ (เปลี่ยนยาง) หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 6/1 หมู่ที่ 6
24  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย บ้านคลองปูน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 3
24  พ.ค. 2566
จ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 20 วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง