วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15
19  พ.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2450 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงหนังสือพิมพ์ ของ งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง