วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2450 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงหนังสือพิมพ์ ของ งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมติดตั้ง หมายเลขทะเบียน กน - 2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง