วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 5 (เดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเหวปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(ไป-กลับ)ตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเรือโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานขับเรือและนายท้ายเรือ ตามโครงการอบรมสัมมนาในการบริหารงานและปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
เช่าห้องประชุมตามโครงการโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสวนผึ้ง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2
23  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางไป-กลับตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง