วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นครึ่งไป -กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครื่อข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านคลองดินดำ-สระน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง (ไป-กลับ)ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น
11  มี.ค. 2567
จ้างติดฟิล์มกระจก รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน งล 5462 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุกดีเซล จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
11  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงงานสงวนวงศ์หินอ่อน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)