วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายางแบบหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 6/1 หมู่ที่ 6
9  มี.ค. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง