วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพี่ราตรี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ) กองคลัง จัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสองเลรีสอร์ท หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 478-63-0083 ,478-62-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง