วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ 994 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-63-0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0088 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง