วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานหมุนได้มีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายไฮดรอริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4929 และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง