วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-6106 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานหมุนได้มีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง