วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงตีเส้นจราจร สายทางบ้านคลองดินดำ-สี่แยกบุ่งเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านบุ่งเตย - สระน้ำใส หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง