วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองน้อย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านบุ่งเตย-สระน้ำใส หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย J๒ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เทรลเลอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5781 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อไฟท้ายรถเทลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 89-5781 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดจอดรถ คสล. บริเวณน้ำผุด (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)