วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ เชื่อมวัดถ้ำเทวรูปทรงธรรมแยกซอยกล้วยทอดสุโขทัย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2565
ซื้อชุดสำหรับบุคลากรหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีสอร์ทลูเซอร์เน่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำสายทางบ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2565
จ้างเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวนาสวรรค์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)