วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 58-6018 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผอ 6663 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง