วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2565
ซื้อแอลกอลฮอล์ 10 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารยื่นอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช่าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิพม์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ-7028 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อถังขยะติดเชื้อ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง