วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบส่งน้ำอุปกรณ์ติดรถกู้ชีพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจบุคคล(SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีย์ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 027-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง