วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2565
เครื่องวัดความดันโลหิต
18  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล kington 480 GB SATA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าสายหยุด หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านคลองเพล หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้านึก (บ้านดาบกร) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/3 ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง