วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โถสุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมช่วงเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำตะคอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ขษ.1669 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนโช้คอัพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย-2450 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมขยายไหล่ทาง สายทาง นม.ถ ๗๐-๐๐๙ บ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)