วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างระบบเสียงไร้สาย บ้านหมูสี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุจำเป็นที่ใช้ในสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ่อน้ำผุดธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา โต๊ะนักเรียน โครงการค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อไมโครโฟนมีก้านแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง