วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว - สว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุกดีเซล จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567
โครงการปรัับปรุงถนนลาดยางสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย พร้อมระบบรางระบายน้ำ หมู่่ที่ 16
21  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านคลองดินดำ-สระน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นครึ่งไป -กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครื่อข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง