วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายต่างๆ ในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มป่าหิน แยก 1 (บ้านนางรัชพร) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2564
ซื้อแอลกอฮอล์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานวันฉีดวัคซีนของเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพผู้กักตัว สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อพัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาดในเขตตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง