วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 5370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสุขาสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มสำหรับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนมิถุนายน 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนมิถุนายน 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง