วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ พร้อมปรับปรุงทางข้ามฝาย หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุที่จำเป็นในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างค่าเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มในวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างตัดหญ้า ตามโครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครืืื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง