วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาช่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-55-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสุขาสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน สำหรับกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน สำหรับกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำประกันภัยรถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 87-5635,87-5636 และรถบรรทุกขยะ 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง