วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย บ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยคุ้มป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง ข้างที่ นสล. หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง