วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มสำหรับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนมิถุนายน 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนมิถุนายน 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาช่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-55-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสุขาสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน สำหรับกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง