วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อยางชะลอความเร็วติดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าช้างเหนือ หมูที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง