วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐/๕ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ-7028 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๑ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564- 15 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมน(สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม UHT แบบกล่อง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง