วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านผู้ช่วยสมพร หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางโทน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถพ่วงเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5781 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคอกม้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์บันไดสไลด์ 2 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง