วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที แบบกล่อง สำหรับชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กน-2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กน.-2426 นม. เข้าเช็คซ่อมบำรุงตามระยะที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและช่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-6018 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (การบินโดรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง