วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่ายาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4929 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว - สว่างอารมณ์
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลอิงเจ็ท (ห้ามทิ้งขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง