วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากลาดยางเดิมไปทอสคาน่า บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ ซอยหมูสียาร์ด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนางสายชน หมู่ที่ 7 (ซับอโนดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างติดตั้งระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต ซอยป้าทุเรียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายทองมา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถถส่วนกลาง-บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต ซอยบ้านผู้ช่วยจ้อย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง