วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไป-กลับ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำปฏิทินการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างรถปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป-กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป - กลับ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบ 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศสองชั้น ไป - กลับ ตามโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมสันทนาการ และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างรถปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป ? กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่างๆ รวมทั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง