วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้าง่เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อยาคุมกำเนิด ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และจ้างการแสดง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
เช่าเช่าอุปกรณ์ (เต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้) สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง