วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดไมโครโฟนระบบประชุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ผิวจราจรแบบลาดยาง สายทางซอยหลังโรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเคลือบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนัยสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง