เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

               กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหมูสี เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ มาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยโอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้อง หนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี ไป
เป็นของเทศบาลตำบลหมูสี

              ให้เทศบาลตำบลหมูสี มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
แนวเขตของเทศบาลตำบลใดให้นายกเทศมนตรี นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย