เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
สภาเทศบาล

   
  นางสาวภัทรภร  สินแสนสุข  
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี

โทร. 087 117 7191

 
     
   
  นางอรชร  ศรีบุบผา  
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี
โทร. 084 605 3562
 
     
นายเดชทวีชัย  พรหมพินิจ นายสมศักดิ์  ญาติปราโมทย์ นายสันติสุข  อุดจันทึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1
โทร. 089 849 0044
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1
โทร. 081 997 0880
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1
โทร. 082 490 7782
     
 
นางสร้อยฟ้า  มหาศาล   นายคมศักดิ์  ทศพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1
โทร. 082 146 1570
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1
โทร. 081 066 5610
     
นายวิรัตน์  มะปรางค์ นางสุรภา  บุญชูรอด นางชวนชม  มั่งจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2
โทร. 086 244 1094
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2
โทร. 098 969 5629
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2
โทร. 087 962 3936
     
 
นางวรรณา  ทำสวน   นายหวอย  จงกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2
โทร. 082 875 5165
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2
โทร. 089 811 4003