เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายพงศ์พิพัฒน์  บุญมาเลิศ  
  ปลัดเทศบาล  
  044-300 836-7 ต่อ ปลัดเทศบาลฯ  
 
นายดนัย  ศรีถาวร นางสาวบุษรินทร์  เกณขุนทด นายนนทสิทธิ์  ศิริมนตรี นายคมเดช  เช็กชื่นกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา)
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
044-300 836-7.085-770 1212 ต่อ สำนักปลัดฯ 044-300 836-7 ต่อ 103 044-300 836-7 ต่อ 105 044-300 836-7 ต่อ กองสวัสดิการ