เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นายดนัย  ศรีถาวร  
 

นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  044-300 836-7 ต่อ กองสาธารณะสุขฯ  
 
นางสาววิชชุดา  ทัศนสุวรรณ นางสาวกชณิชา  ภูศรีทอง นายปรีดา  บุรีรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
044-300 836-7 ต่อกองสาธารณะสุขฯ 044-300 836-7 ต่อกองสาธารณะสุขฯ 044-300 836-7 ต่อกองสาธารณะสุขฯ