เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
  นายคมเดช  เช็กชื่นกุล  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 
 

044-300 836-7 ต่อ กองสวัสดิการสังคม

 
   
  นางสาวนฤมล  สว่างจิตต์  
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  044-300 836-7 ต่อ กองสวัสดิการสังคม