เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  นายพงศ์พิพัฒน์  บุญมาเลิศ  
  ปลัดเทศบาล  
  044-300 836-7 ต่อ ปลัดเทศบาลฯ  
   
  นางสาวชาครียา  ไชยเมือง  
  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
 
  044-300 836-7 ต่อสำนักปลัดฯ