เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
  นายคมเดช  เช็กชื่นกุล  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  044-300 836-7  ต่อ กองการศึกษาฯ  
 
นางสาวอารีรัตน์  แสนล้อม นางสาวธัญญา  พูลเกษม นางสาวจรรยา  องอาจ นางวิมลรัตน์   สุวรรณพันธ์
ครู คศ 2 ครู คศ 2 ครู คศ 2 ครู คศ 2
044-000 678  044-000 678 044-000 678 044-000 678
 
นางนาตยา  จันทดวง นางสุภาพร  ศิริจันทร์เพ็ญ นายเพชรปรินทร  หล่อนกลาง
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1
044-000 678 044-000 678 044-000 678